THE AGRICULTURAL PRODUCE MARKET COMMITTEE- RAJKOT
શ્રી ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ - રાજકોટ

કર્મચારીનું નામ અને હોદો

ક્રમ કર્મચારી નું   નામ હોદો ફોટો (ક્લીકકરો)
શ્રી બી.આર.તેજાણી સેક્રેટરી
શ્રી બી.એચ.સોરઠીયા આસીસ્ટન સેક્રેટરી
શ્રી ડી.આર.જાડેજા આસીસ્ટન સેક્રેટરી
શ્રી એચ.પી.રાણા ઓફીસ સુપ્રીનટેન્ડેન્ટ
શ્રી જે.બી.શીયાણી માર્કેટ સુપરવાઈઝર
શ્રી આર.બી.લુણાગરીયા ઇન્સ્પેકટર
શ્રી એમ.કે.સાકરીયા ઇન્સ્પેકટર
શ્રી પી.આર.ભૂત ઇન્સ્પેકટર
શ્રી કે.વી.ચાવડા ઇન્સ્પેકટર
૧૦ શ્રી જી.બી.અકબરી ઇન્સ્પેકટર
૧૧ શ્રી પી.એમ.પટોળીયા ઇન્સ્પેકટર
૧૨ શ્રી એસ.વી.જાડેજા ઇન્સ્પેકટર
૧૩ શ્રી એ.પી.ડાંગરીયા એકાઉન્ટન્ટ
૧૪ શ્રી એસ.જે.કુંડલીયા એકાઉન્ટન્ટ
૧૫ શ્રી એચ.એન.ભલાણી આંકડાશાસ્ત્રી
૧૬ શ્રી જે.જે.રાખશીયા સ્ટેનો ટાઈપીસ્ટ
૧૭ શ્રી પી.આર.શીગાળા કેશીયર
૧૮ શ્રી જી.જી.હરણ કોમ્પુટર ઓપરેટર
૧૯ શ્રી જે.એલ.સુદાણી ક્લાર્ક
૨૦ શ્રી બી.એલ.રૂપાપરા ક્લાર્ક
૨૧ શ્રી એ.જે.કથીરીયા ક્લાર્ક
૨૨ શ્રી જે.એન.લુણાગરીયા ક્લાર્ક
૨૩ શ્રી જે.કે.રાણા ક્લાર્ક
૨૪ શ્રી આર.એ.જાડેજા ક્લાર્ક
૨૫ શ્રી આર.પી.વેકરીયા ક્લાર્ક
૨૬ શ્રી એમ.પી.જાડેજા ક્લાર્ક
૨૭ શ્રી એમ.આર.મુછડીયા ક્લાર્ક
૨૮ શ્રી એચ.ડી.વાગડીયા ક્લાર્ક
૨૯ શ્રી એમ.એન.ડવ ક્લાર્ક
૩૦ શ્રી એચ.વી.લુણાગરીયા ક્લાર્ક
૩૧ શ્રી કે.કે.ડોડીયા ગેઇટ ક્લાર્ક
૩૨ શ્રી એચ.જે.સગપરીયા ગેઇટ ક્લાર્ક
૩૩ શ્રી વી.વી.કાચા ગેઇટ ક્લાર્ક
૩૪ શ્રી એન.જી.લાવડીયા ગેઇટ ક્લાર્ક
૩૫ શ્રી વી.સી.પરમાર ગેઇટ ક્લાર્ક
૩૬ શ્રી એમ.એચ.ધાધણીયા ગેઇટ ક્લાર્ક
૩૭ શ્રી એમ.આર.ભોરણીયા ગેઇટ ક્લાર્ક
૩૮ શ્રી બી.ડી.પીપળીયા ગેઇટ ક્લાર્ક
૩૯ શ્રી બી.પી.ડાંગરીયા ગેઇટ ક્લાર્ક
૪૦ શ્રી જે.એન.વઘેરા ગેઇટ ક્લાર્ક
૪૧ શ્રી આર.એન.સોરાણી ગેઇટ ક્લાર્ક
૪૨ શ્રી આર.એચ.ગજેરા ગેઇટ ક્લાર્ક
૪૩ શ્રી વાય.ડી.લીંબાસીયા ગેઇટ ક્લાર્ક
૪૪ શ્રી જે.એમ.પટેલ ગેઇટ ક્લાર્ક
૪૫ શ્રી એ.સી.ચાવડા ગેઇટ ક્લાર્ક
૪૬ શ્રી એ.કે.ચાવડા ગેઇટ ક્લાર્ક
૪૭ શ્રી આર.એચ.પરસાણા ગેઇટ ક્લાર્ક
૪૮ શ્રી એમ.કે.લીંબાસીયા ગેઇટ ક્લાર્ક
૪૯ શ્રી એસ.કે.કારીયા ગેઇટ ક્લાર્ક
૫૦ શ્રી જે.આર.લીંબાસીયા ગેઇટ ક્લાર્ક
૫૧ શ્રી એમ.એન.હુંબલ રાઈટર ક્લાર્ક
૫૨ શ્રી કે.કે.જાડેજા રાઈટર ક્લાર્ક
૫૩ શ્રી એમ.કે.વસોયા રાઈટર ક્લાર્ક
૫૪ શ્રી એન.જે.કોરાટ રાઈટર ક્લાર્ક
૫૫ શ્રી એસ.કે.ઘોડાસરા કાંટા ક્લાર્ક
૫૬ શ્રી જી.સી.લુણાગરીયા કાંટા ક્લાર્ક
૫૭ શ્રી એસ.ડી.સભાયા કાંટા ક્લાર્ક
૫૮ શ્રી એન.આર.ગરસોંદીયા કાંટા ક્લાર્ક
૫૯ શ્રી વી.ડી.તાલપરા ક્લાર્ક કમ ઈલેકટ્રી.
૬૦ શ્રી એ.પી.ધામી ઓક્સનર
૬૧ શ્રી આર.પી.વાસાણી ઓક્સનર
૬૨ શ્રી એન.એલ.બારસીયા ઓક્સનર
૬૩ શ્રી આર.પી.ઢોલરીયા ઓક્સનર
૬૪ શ્રી કે.જે.સાધરીયા ઓક્સનર
૬૫ શ્રી પી.જી.હિન્સું ઓક્સનર
૬૬ શ્રી એમ.વી.ટીલાળા ઓક્સનર
૬૭ શ્રી સી.એન.બુસા ઓક્સનર
૬૮ શ્રી કે.બી.ઝાલાવડીયા ઓક્સનર
૬૯ શ્રી બી.સી.જાદવ ઓક્સનર
૭૦ શ્રી બી.પી.ભૂત ઓક્સનર
૭૧ શ્રી એ.એ.રેયાણી ઓક્સનર
૭૨ શ્રી કે.એ.ડોબરીયા ડ્રાયવર
૭૩ શ્રી એ.યુ.ડોબરીયા ડ્રાયવર
૭૪ શ્રી ડી.બી.સાકરીયા રેસ્ટ હાઉસમેન
૭૫ શ્રી એ.બી.વાણીયા નાયક
૭૬ શ્રી પી.કે.સાકરીયા નાયક
૭૭ શ્રી એસ.જે.શુક્લ નાયક
૭૮ શ્રી પી.એસ.સીદપરા પટાવાળા
૭૯ શ્રી ડી.જે.ટીંબડીયા પટાવાળા
૮૦ શ્રી પી.એ.બાવરીયા ચોકીદાર
૮૧ શ્રી એસ.કે.ગાંગાણી ચોકીદાર
૮૨ શ્રી વી.આર.કોરાટ ચોકીદાર
૮૩ શ્રી બી.એ.વિઠલાણી ચોકીદાર
૮૪ શ્રી બી.એન.વેકરીયા ચોકીદાર
૮૫ શ્રી એમ.જી.લીંબાસીયા ચોકીદાર
૮૬ શ્રી એમ.એન.લીંબાસીયા ચોકીદાર
૮૭ શ્રી એચ.એમ.જાડેજા ચોકીદાર
૮૮ શ્રી કે.બી.શુકલ ચોકીદાર
૮૯ શ્રી જે.એસ.રમાણી ચોકીદાર
૯૦ શ્રી બી.સી.કાકડીયા ચોકીદાર
૯૧ શ્રી એમ.વી.જાડેજા ચોકીદાર
૯૨ શ્રી પી.પી.ચાવડા ચોકીદાર
૯૩ શ્રી વી.પી.જાડેજા ચોકીદાર
૯૪ શ્રી કે.બી.વઘેરા સફાઈકામદાર
૯૫ શ્રી સી.ડી.વઘેરા સફાઈકામદાર
૯૬ શ્રી જી.બી.મુછડિયા સફાઈકામદાર
૯૭ શ્રી આર.બી.પરમાર સફાઈકામદાર
૯૮ શ્રી વનિતાબેન ડાયાભાઇ સફાઈકામદાર
૯૯ શ્રી સવિતાબેન ઉકાભાઈ સફાઈકામદાર
૧૦૦ શ્રી એચ.સી.વાણીયા સફાઈકામદાર
૧૦૧ શ્રી જે.એચ.વઘેરા સફાઈકામદાર
૧૦૨ શ્રી કે.જે.વઘેરા સફાઈકામદાર
  Check Daily Rates
કિંમતો રૂ. પ્રતિ 20 Kg
અનાજ ન્યુનતમ મહત્તમ
શાકભાજી ન્યુનતમ મહત્તમ
પૂર્વ ચેરમેનશ્રીઓ ની નામાવલી
પૂર્વ ચેરમેનશ્રીઓ, વાઇસ ચેરમેનશ્રીઓ અને સેક્રેટરીશ્રીઓ નામાવલી જોવા માટે ક્લિક કરો
View all
ચેરમેનશ્રીનું નિવેદન
ચેરમેન શ્રી ડી. કે. સખીયા
Read Statement