બટાટા - 450.00 , 650.00 | ટમેટા - 500.00 , 700.00 | સુરણ - 400.00 , 600.00 | કોથમરી - 700.00 , 1000.00 | મુળા - 200.00 , 400.00 | રીંગણા - 160.00 , 300.00 | કોબીજ - 450.00 , 750.00 | ફુલાવર - 400.00 , 600.00 | ભીંડો - 240.00 , 360.00 | ગુવાર - 700.00 , 1000.00 | ચોળા સીંગ - 300.00 , 500.00 | વાલોળ - 600.00 , 800.00 | ગીલોડા - 230.00 , 400.00 | દૂધી - 240.00 , 360.00 | કારેલા - 300.00 , 450.00 | તુરીયા - 500.00 , 700.00 | પરવર - 400.00 , 650.00 | કાકડી - 430.00 , 550.00 | ગાજર - 200.00 , 400.00 | ગલકા - 250.00 , 400.00 | મેથી - 600.00 , 800.00 | વાલ - 700.00 , 1000.00 | ડુંગળી લીલી - 400.00 , 700.00 | આદુ - 500.00 , 800.00 | મરચા - લીલા - 600.00 , 850.00 | હળદર - લીલી - 400.00 , 650.00 | મકાઇ - લીલી - 140.00 , 280.00 | લીંબુ - 300.00 , 600.00 |

વિકાસ ના કામો ની યાદી

સને ૨૦૦૮-૨૦૦૯ ના વર્ષ દરમ્યાન કરવામાં આવેલ વિકાસ કામોની વિગત દર્શાવતું પત્રક
ક્રમ વિકાસ કામની વિગત અંદાજીત ખર્ચ રૂ।.
કમ્પાઉન્ડ વોલ બાંધકામ ૨,૦૪,,૬૫૨.૦૦
રસ્તા ગટર બાંધકામ ૨,૬૩,૬૯૭.૦૦
કોમ્પ્યુટર વે-બ્રીજ નંગ -૨ બાંધકામ ૩,૮૪,૭૨૨.૫૦
વાનેટર વર્કસ ૧,૦૭,૭૯૫.૦૦
ઇલેક્ટ્રીક ફીટીંગ કામ ૩,૯૪૫.૦૦
રોડ પોસ્ટ બાંધકામ ૯૬૨.૦૦
કોલ્ડ સ્ટોરેજ મશીનરી પ્રોજેક્ટ ૭૭,૨૩૭.૫૦
કોલ્ડ સ્ટોરેજ બાંધકામ ૧,૦૦,૧૧૭.૦૦
રસ્તા પાર્કીંગમાં બીટમીન્સ/રીકારપેટીંગ કામ ૮૭,૩૪,૩૫૩.૦૦
  કુલ રૂ।. ૯૮,૭૭,૪૮૧.૦૦