કપાસ બીટી - 801.00 , 998.00 | ઘઉં લોકવન - 321.00 , 376.00 | ઘઉં ટુકડા - 324.00 , 388.00 | જુવાર - સફેદ - 515.00 , 565.00 | જુવાર - પીળી - 315.00 , 345.00 | બાજરી - 225.00 , 280.00 | તુવેર - 800.00 , 1335.00 | ચણા - પીળા - 940.00 , 1020.00 | અળદ - 900.00 , 1415.00 | મગ - 1080.00 , 1480.00 | વાલ - દેશી - 1100.00 , 1450.00 | વાલ - પાપળી - 1450.00 , 2150.00 | ચોળી - 900.00 , 1400.00 | મઠ - 900.00 , 1225.00 | કડથી - 580.00 , 825.00 | સીંગદાણા - 1298.00 , 1370.00 | મગફળી - જીણી - 530.00 , 925.00 | મગફળી જાડી - 710.00 , 954.00 | તલી - 1450.00 , 1648.00 | એરન્ડા - 700.00 , 783.00 | અજમો - 1400.00 , 2550.00 | સુવા - 750.00 , 850.00 | સોયાબીન - 650.00 , 725.00 | સીંગફાડા - 1150.00 , 1305.00 | તલ કાળા - 2121.00 , 2968.00 | લસણ - 1021.00 , 1605.00 | ધાણા - 1140.00 , 1255.00 | જીરૂ - 2100.00 , 2480.00 | રાય - 850.00 , 950.00 | મેથી - 950.00 , 1200.00 | રાયડો - 830.00 , 920.00 | ગુવારનું - બી - 700.00 , 720.00 |
બટાટા - 350.00 , 510.00 | ડુંગળી સુકી - 90.00 , 551.00 | મગફળી - લીલી - 300.00 , 500.00 |

વિકાસ ના કામો ની યાદી

ઇન્ફાસ્ટ્ર્ક્ચર કામનું બ્લોક એસ્ટીમેન્ટ ભાગ - ૨
ક્રમ બાંધકામની વિગત અંદાજીત રકમ (રૂ.લાખમાં)
ચેક રસ્તા ૧૬૨૨.૮૬
સર્વીસ ટાઇપ ૨૫.૪૪
૧. મુખ્ય રાઇઝીંગ અને ડીસ્ટ્રીબ્યુશન લાઇન ૭૫.૯૦
  ૨. R C C - E S R ૨.૫૦ લાખ કેપેસીટી ૪૧.૨૨
  ૩. R C C - U/G સમ્પ ૧૦.૧૦
કવર્ડ ૬૯૦.૫૬
સી.સી.પાર્કીંગ ૬૭૦.૭૮
સી.સી.કોટન યાર્ડ ૮૭૯.૭૧
સ્ટ્રિટ લાઇન માટેના બહારના કેબલ ડીસ્ટ્રીબ્યુશન ૧૦૦.૦૦
ફાયર ફાઇટીંગ સીસ્ટમ ૧૦૦.૦૦
વોટર હોર્વેસ્ટીંગ સીસ્ટમ ૩૦.૦૦
૧૦ સોલાર લાઇટીંગ નેટવર્ક ૩૫.૦૦
૧૧ હોર્ટીકલ્ચર લેન્ડર કેપીંગ અને ગાર્ડનીંગ ૨૫.૦૦
૧૨ લેન્ડ ડેવલોપમેન્ટ ૩૦૦.૦૦
૧૩ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ૫૦.૦૦
  કુલ ૪૬૫૬.૫૭
૧૪ ૩ % કન્ટીજન્સી ૧૩૯.૭૦
  કુલ ટોટલ ૪૭૯૬.૨૭
 
સને ૨૦૦૯.૧૦ ના વર્ષ દરમ્યાન કરવાના વિકાસના કામની વિગત (હૈયાત મા.યાર્ડ )
 
ક્રમ બાંધકામની વિગત રકમ
શ્રી કમ્પાઉન્ડ વોલ અને ગેઇટ બાંધકામ ખાતે ૪૫૫૦૦૦૦.૦૦
ટોયલેટ બ્લોક સી.સી.રોડ પાર્કીંગ બાંધકામ ખાતે ૭૭૫૦૦૦૦.૦૦
શ્રી બેન્ક બીલ્ડીંગ (આર ડી સી બેન્ક ) બાંધકામ ખાતે ૧૦૦૦૦૦૦.૦૦