Prices of Today
તારીખ : 18-01-2019 તારીખ મુજબ જણસી રીપોર્ટ / Date wise commodity report
 
કપાસ બીટી - 980.00 , 1115.00 | ઘઉં લોકવન - 395.00 , 437.00 | ઘઉં ટુકડા - 406.00 , 481.00 | જુવાર - સફેદ - 525.00 , 625.00 | જુવાર - પીળી - 315.00 , 390.00 | બાજરી - 285.00 , 375.00 | મકાઇ - 290.00 , 365.00 | તુવેર - 760.00 , 1154.00 | ચણા - પીળા - 710.00 , 850.00 | અળદ - 750.00 , 926.00 | મગ - 925.00 , 1240.00 | વાલ - દેશી - 480.00 , 900.00 | વાલ - પાપળી - 545.00 , 1030.00 | ચોળી - 1015.00 , 1420.00 | મઠ - 875.00 , 1040.00 | કડથી - 730.00 , 860.00 | સીંગદાણા - 1050.00 , 1145.00 | મગફળી - જીણી - 780.00 , 915.00 | મગફળી જાડી - 650.00 , 880.00 | તલી - 2250.00 , 2450.00 | એરન્ડા - 961.00 , 993.00 | અજમો - 3000.00 , 3400.00 | સુવા - 850.00 , 975.00 | સોયાબીન - 701.00 , 718.00 | સીંગફાડા - 725.00 , 1030.00 | તલ કાળા - 2860.00 , 3349.00 | લસણ - 105.00 , 240.00 | ધાણા - 840.00 , 1056.00 | મરચા - 800.00 , 1400.00 | વરીયાળી - 950.00 , 1325.00 | જીરૂ - 3000.00 , 3425.00 | રાય - 820.00 , 820.00 | મેથી - 490.00 , 670.00 | ઇસબગુલ - 1350.00 , 1525.00 | રાયડો - 610.00 , 721.00 | રજકાનું - બી - 1811.00 , 2391.00 | ગુવારનું - બી - 790.00 , 817.00 |
બટાટા - 80.00 , 220.00 | ડુંગળી સુકી - 21.00 , 125.00 | ટમેટા - 140.00 , 310.00 | સુરણ - 310.00 , 410.00 | કોથમરી - 210.00 , 310.00 | મુળા - 210.00 , 310.00 | રીંગણા - 140.00 , 220.00 | કોબીજ - 70.00 , 130.00 | ફુલાવર - 210.00 , 310.00 | ભીંડો - 740.00 , 910.00 | ગુવાર - 910.00 , 1220.00 | ચોળા સીંગ - 350.00 , 450.00 | વાલોળ - 300.00 , 410.00 | ગીલોડા - 310.00 , 440.00 | દૂધી - 240.00 , 330.00 | કારેલા - 810.00 , 1010.00 | સરગવો - 540.00 , 810.00 | તુરીયા - 810.00 , 940.00 | પરવર - 300.00 , 500.00 | કાકડી - 320.00 , 450.00 | ગાજર - 240.00 , 340.00 | વટાણા - 310.00 , 410.00 | તુવેર સીંગ - 370.00 , 500.00 | બીટ - 110.00 , 210.00 | ગલકા - 300.00 , 430.00 | મેથી - 210.00 , 330.00 | વાલ - 610.00 , 750.00 | ડુંગળી લીલી - 150.00 , 250.00 | આદુ - 1010.00 , 1310.00 | ચણા - લીલા - 110.00 , 240.00 | મરચા - લીલા - 440.00 , 540.00 | હળદર - લીલી - 240.00 , 410.00 | લસણ - લીલુ - 440.00 , 710.00 | મકાઇ - લીલી - 150.00 , 250.00 | લીંબુ - 350.00 , 630.00 |

જણસી ના પ્રકારો

બજાર સમિતિ રાજકોટે નીચે જણાવેલ જણસીઓને નિયંત્રણમાં લીધેલ છે.
(અ) અનાજ વિભાગ
  ૧.ઘઉં, ૨.બાજરો, ૩.જુવાર, ૪.ડાંગર (છડેલી અને છડ્યા વગરની), ૫.કપાસ (લોઢેલો અને લોઢ્યા વગરનો), ૬.મગફળી (ફોલેલી અને ફોલ્યા વગરની), ૭.મરચા સુકા, ૮.લસણ, ૯.મકાઇ, ૧૦.ચણા, ૧૧.તલ-તલી, ૧૨.એરંડા, ૧૩.રાય, ૧૪.મેથી, ૧૫.તુવેર, ૧૬.અડદ, ૧૭.મગ, ૧૮.વાલ, ૧૯.વટાણા, ૨૦.ચોળા, ૨૧.મઠ, ૨૨.કળથી, ૨૩.રાજગરો, ૨૪.ધાણા, ૨૫.ઇસગબુલ, ૨૬.જીરૂ
(બ) શાકભાજી વિભાગ
(૧) શાકભાજી
  ૧.બટેટા, ૨.રીંગણા, ૩.ફ્લાવર, ૪.કોબીજ, ૫.શક્કરીયા, ૬.ટમેટા, ૭.સુરણ, ૮.ડુંગળી (લીલી અને સુકી), ૯.ગાજર, ૧૦.કારેલા, ૧૧.દુધી, ૧૨.ગીલોળા,૧૩.મુળા, ૧૪.કાકડી, ૧૫.ગુવાર, ૧૬.વાલોળ, ૧૭.ચોળાસીંગ (લીલી), ૧૮.વટાણા, ૧૯.તુરીયા, ૨૦.સક્કર ટેટી, ૨૧.ચણા (લીલા), ૨૨.ભીંડો, ૨૩.શેરડી.
(૨) ફળફળાદી
  ૧.કેરી, ૨.કેળા, ૩.જામફળ, ૪.પપૈયા, ૫.મોસંબી, ૬.સંતરા, ૭.લીંબુ, ૮.દાડમ, ૯.દ્રાક્ષ, ૧૦.અંજીર, ૧૧.ચીભડા, ૧૨.ચીકુ, ૧૩.તરબુચ, ૧૪.બોર
(૩) મસાલા અને તેજાના
  ૧.હળદર (લીલી), ૨.આદુ, ૩.લસણ (લીલુ), ૪.ધાણા, ૫.કોથમીર, ૬.મરચા (લીલા), ૭.વરીયાળી, ૮.મેથી, ૯.તાંદળજો, ૧૦.મોગરી, ૧૧.ફોદીનો
(ક) ફુલ વિભાગ
  દરેક પ્રકારના ફુલ
(ડ) પશુ બજાર વિભાગ
  ૧.ગાય, ૨.ભેંસ, ૩.બળદ, ૪.બકરા, ૫.ઘેટાં
(ઇ) લીલાસુકા ઘાસચારા વિભાગ
(A) લીલો ઘાસ ચારો:- ૧.રજકો, ૨.મકાઇ, ૩.જુવાર, ૪.બાજરી, ૫.ચોળી, ૬.શેરડીના આગરા, ૭.ગાજરના લોદર, ૮.ગુવાર, ૯.ચાણા, ૧૦.લીલુ ઘાંસ
(B) સુકો ઘાસ ચારો:- ૧.બાજરાની કડબ, ૨.જુવારની કડબ, ૩.મગફળીનો પાલો
(C) ઘાસઃ- ૧:-વીડીના ઘાસ, ૨.કમોદના પરાળ