Prices of Today
તારીખ : 21-06-2018 તારીખ મુજબ જણસી રીપોર્ટ / Date wise commodity report
 
કપાસ બીટી - 960.00 , 1257.00 | ઘઉં લોકવન - 326.00 , 364.00 | ઘઉં ટુકડા - 331.00 , 405.00 | જુવાર - સફેદ - 525.00 , 645.00 | જુવાર - પીળી - 280.00 , 340.00 | બાજરી - 250.00 , 300.00 | મકાઇ - 250.00 , 290.00 | તુવેર - 700.00 , 780.00 | ચણા - પીળા - 655.00 , 689.00 | અળદ - 600.00 , 830.00 | મગ - 965.00 , 1156.00 | વાલ - દેશી - 355.00 , 555.00 | વાલ - પાપળી - 490.00 , 525.00 | ચોળી - 1050.00 , 1275.00 | મઠ - 350.00 , 725.00 | કડથી - 425.00 , 675.00 | સીંગદાણા - 700.00 , 880.00 | તલી - 1605.00 , 1865.00 | એરન્ડા - 725.00 , 775.00 | અજમો - 900.00 , 1325.00 | સુવા - 680.00 , 725.00 | સીંગફાડા - 740.00 , 840.00 | તલ કાળા - 1400.00 , 2100.00 | લસણ - 105.00 , 303.00 | ધાણા - 740.00 , 1021.00 | વરીયાળી - 1050.00 , 1425.00 | જીરૂ - 2950.00 , 3150.00 | રાય - 750.00 , 789.00 | મેથી - 260.00 , 641.00 | ઇસબગુલ - 1150.00 , 1325.00 | રાયડો - 445.00 , 717.00 | રજકાનું - બી - 2275.00 , 2650.00 | ગુવારનું - બી - 670.00 , 720.00 |
બટાટા - 230.00 , 340.00 | ડુંગળી સુકી - 80.00 , 211.00 | ટમેટા - 400.00 , 500.00 | સુરણ - 250.00 , 370.00 | કોથમરી - 700.00 , 1000.00 | મુળા - 360.00 , 540.00 | રીંગણા - 130.00 , 250.00 | કોબીજ - 120.00 , 180.00 | ફુલાવર - 450.00 , 750.00 | ભીંડો - 400.00 , 600.00 | ગુવાર - 500.00 , 800.00 | ચોળા સીંગ - 750.00 , 950.00 | ગીલોડા - 160.00 , 240.00 | દૂધી - 250.00 , 420.00 | કારેલા - 450.00 , 700.00 | સરગવો - 400.00 , 640.00 | તુરીયા - 800.00 , 1000.00 | પરવર - 450.00 , 650.00 | કાકડી - 340.00 , 450.00 | ગાજર - 160.00 , 240.00 | બીટ - 160.00 , 270.00 | ગલકા - 500.00 , 700.00 | મેથી - 530.00 , 720.00 | ડુંગળી લીલી - 400.00 , 600.00 | આદુ - 1100.00 , 1250.00 | મરચા - લીલા - 550.00 , 750.00 | મકાઇ - લીલી - 220.00 , 310.00 | લીંબુ - 300.00 , 550.00 |

બજાર ધારા ના ગામોની યાદી

અ.નં. રાજકોટ તાલુકાના ગામ નુ નામ અ.નં. રાજકોટ તાલુકાના ગામ નુ નામ અ.નં. રાજકોટ તાલુકાના ગામ નુ નામ
ઉમરાળી ૩૦ ત્રંબા ૫૯ રફાળા
અણીયાર ૩૧ ધમલપર ૬૦ રાણપર
આણંદપર ૩૨ નાગલપર ૬૧ રામપરા
અમરગઢ ૩૩ નાકરાવાડી ૬૨ રામપરા
કાળીપાટ ૩૪ નાના મોવા ૬૩ લોઠકા
કાથરોટા ૩૫ નવાગામ ૬૪ લીલીસાજડીયાળી
કણકોટ ૩૬ પરાપીપળીયા ૬૫ લોધીડા
કોઠારીયા ૩૭ પારેવાળા ૬૬ લખાપર
કુવાડવા ૩૮ પીપળીયા ૬૭ લાપાસરી
૧૦ કુચીયાદડ ૩૯ પાડાસણ ૬૮ વીરડા.વાજડી
૧૧ ખોરાણા ૪૦ ફાડદંગ ૬૯ વેજાગામ
૧૨ ખારચીયા ૪૧ બેડલા ૭૦ વાજડીગઢવાળા
૧૩ ખોખડદડ ૪૨ બારવણ ૭૧ વાવડી
૧૪ ખેરડી ૪૩ બાડપર ૭૨ વડાળી
૧૫ ખીજડીયા ૪૪ બેડી ૭૩ સોખડા
૧૬ ગવરીદડ ૪૫ ભુપગઢ ૭૪ સરધાર
૧૭ ગુંદા ૪૬ ભાયાસર ૭૫ સણોસરા
૧૮ ગોલીડા ૪૭ મવડી ૭૬ સમઢીયાળા
૧૯ ગઢકા ૪૮ મેસવડા ૭૭ સાયપર
૨૦ ઘંટેશ્વર ૪૯ મઘરવાડા ૭૮ સુળીયારામપર
૨૧ ચાંચડીયા ૫૦ માલીયાસણ ૭૯ સર
૨૨ જામગઢ ૫૧ મહીકા ૮૦ સુકીસાજડીયાળી
૨૩ જાળીયા ૫૨ મનહરપુર ૮૧ હરીપર
૨૪ ઝીયાણા ૫૩ મોટામવા ૮૨ હોડથલી
૨૫ ઠેબસડા ૫૪ મધાપર ૮૩ હલેન્ડા
૨૬ ડેરાઇ ૫૫ મુંજકા ૮૪ હડમતીયા
૨૭ ઢાંઢણી ૫૬ રૈયા ૮૫ હડમતીયા
૨૮ ઢાંઢીયા ૫૭ રતનપર    
૨૯ તરઘડીયા ૫૮ રાજગઢ    
           
અ.નં. લોધીકા તાલુકાના ગામ નુ નામ અ.નં. લોધીકા તાલુકાના ગામ નુ નામ અ.નં. લોધીકા તાલુકાના ગામ નુ નામ
ઇટાળા પાંભર ૧૩ જેતાકુબા ૨૫ બાલાસર
ઇટાળાલક્ષ્મી ૧૪ જશવંતપુર ૨૬ મોટાવડા
અભેપર ૧૫ ઢોલરા ૨૭ માખાવડ
કોઠાપીપળીયા ૧૬ તરવડા ૨૮ મેટોડા
કાંગશીયાળી ૧૭ દેવગામ ૨૯ રાવકી
ખીજડીયા ૧૮ દેવળા ૩૦ રાતૈયા
ખાંભા ૧૯ નાધુપીપળીયા ૩૧ વીરવા
ખીરસરા ૨૦ નગરપીપળીયા ૩૨ વાગુદડ
ઘુડીયાદોમડા ૨૧ પારડી ૩૩ વાજડીવડવાળી
૧૦ ચાપરા ૨૨ પીપરડી ૩૪ સાંગણવા
૧૧ ચીભડા ૨૩ પીપળીયાપાળ ૩૫ હરીપરતરવડા
૧૨ ચાંદલી ૨૪ પાળ ૩૬ હરીપર પાળ
           
અ.નં. પડધરી તાલુકાના ગામ નુ નામ અ.નં. પડધરી તાલુકાના ગામ નુ નામ અ.નં. પડધરી તાલુકાના ગામ નુ નામ
ઇશ્વરીયા ૨૧ ઝીલરીયા ૪૧ બાઘી
ઉકરડા ૨૨ જીવાપરા ૪૨ મોવેયા
અડબાલકા ૨૩ જોધપરછલા ૪૩ મેટોડા
ઓટાળા ૨૪ ડુંગરકા ૪૪ મોટાખીજડીયા
અમરેલી ૨૫ ઢોકળીયા ૪૫ રૂપાવટી
કેરાળા ૨૬ તરઘડી ૪૬ રામપરપાટી
ખંભાળા ૨૭ થોરીયાળી ૪૭ રોજીયા
ખાંડાપીપર ૨૮ દોમડાભાયુ ૪૮ રાદડ
ખજુરડી ૨૯ દેપાળીયા ૪૯ રંગપર
૧૦ ખખડાબેલા ૩૦ દેવળીયા ૫૦ વણપરી
૧૧ ખંઢેરી ૩૧ દહીંસરડા ૫૧ વીસામણ
૧૨ ખખરા ૩૨ ન્યારા ૫૨ વચલીઘોડી
૧૩ ખાંખરી ૩૩ નાનાવડા ૫૩ સરપદડ
૧૪ ખમટા ૩૪ નાનાઇંટાળા ૫૪ સુવાગ
૧૫ ગઢકા ૩૫ નારણકા ૫૫ સાલપીપળીયા
૧૬ ગોવિંદપર ૩૬ નાનાખીજડીયા ૫૬ હડમતીયા જે.
૧૭ ધુનાનાગામ ૩૭ નાનાસગાળીયા ૫૭ હરીપર
૧૮ ચણોલ ૩૮ ફતેપર ૫૮ હીદડ
૧૯ ચણોલ નવી ૩૯ બંગાવડી    
૨૦ ચણોલ નાની .મા ૪૦ બોડી ઘોડી