Prices of Today
તારીખ : 20-10-2020 તારીખ મુજબ જણસી રીપોર્ટ / Date wise commodity report
 

બટાટા - 450.00 , 650.00 | ટમેટા - 500.00 , 700.00 | સુરણ - 400.00 , 600.00 | કોથમરી - 700.00 , 1000.00 | મુળા - 200.00 , 400.00 | રીંગણા - 160.00 , 300.00 | કોબીજ - 450.00 , 750.00 | ફુલાવર - 400.00 , 600.00 | ભીંડો - 240.00 , 360.00 | ગુવાર - 700.00 , 1000.00 | ચોળા સીંગ - 300.00 , 500.00 | વાલોળ - 600.00 , 800.00 | ગીલોડા - 230.00 , 400.00 | દૂધી - 240.00 , 360.00 | કારેલા - 300.00 , 450.00 | તુરીયા - 500.00 , 700.00 | પરવર - 400.00 , 650.00 | કાકડી - 430.00 , 550.00 | ગાજર - 200.00 , 400.00 | ગલકા - 250.00 , 400.00 | મેથી - 600.00 , 800.00 | વાલ - 700.00 , 1000.00 | ડુંગળી લીલી - 400.00 , 700.00 | આદુ - 500.00 , 800.00 | મરચા - લીલા - 600.00 , 850.00 | હળદર - લીલી - 400.00 , 650.00 | મકાઇ - લીલી - 140.00 , 280.00 | લીંબુ - 300.00 , 600.00 |

ચેરમેનશ્રીઓ ની નામાવલી

ક્રમ ચેરમેનશ્રીઓ ના નામો હોદો ફોન નં. સમય ગાળો ફોટો (ક્લીકકરો)
1 શ્રી પ્રેમજીભાઇ ગોકળભાઇ પટેલચેરમેનશ્રી - ૨૪.૧૨.૬૫ થી ૨૯.૩.૬૭
2 શ્રી પોપટભાઇ લાખાભાઇ સોરઠીયાચેરમેનશ્રી - ૩૦.૩.૬૭ થી ૧૨.૮.૭૭
3 શ્રી ખોડીદાસભાઇ સવદાસભાઇ પટેલ ચેરમેનશ્રી - ૧૩.૮.૭૭ થી ૧૬.૮.૭૯
4 શ્રી ગોવિંદભાઇ જેઠાભાઇ પટેલ ચેરમેનશ્રી - ૧૭.૮.૭૯ થી ૨૮.૧.૮૨
5 શ્રી પોપટભાઇ લાખાભાઇ સોરઠીયાચેરમેનશ્રી - ૨૯.૧.૮૨ થી ૯.૨.૮૬
6 શ્રી પોપટભાઇ લાખાભાઇ સોરઠીયાચેરમેનશ્રી - ૧૦.૨.૮૬ થી ૧૫.૮.૮૮
7 શ્રી ડાયાભાઇ મનજીભાઇ પટેલચાર્જમાં - ૧.૬.૮.૮૮ થી ૨૦.૯.૮૮
8 શ્રી નાગજીભાઇ પ્રેમજીભાઇ પટેલ ચેરમેનશ્રી - ૨૦.૯.૮૮ થી ૧૬.૫.૮૯
9 શ્રી ડાયાભાઇ મનજીભાઇ પટેલ ચાર્જમાં - ૧૬.૫.૮૯ થી ૧૩.૬.૮૯
10 શ્રી રામભાઇ ભીમભાઇ ડોડીયાચેરમેનશ્રી - ૧૩.૬.૮૯ થી ૯.૯.૯૦
11 શ્રી રમણીકભાઇ કાબાભાઇ ધામીચેરમેનશ્રી - ૧૦.૯.૯૦ થી ૮.૯.૯૨
12 શ્રી અશોકભાઇ પોપટભાઇ ડોબરીયાચેરમેનશ્રી - ૯.૯.૯૨ થી ૧૬.૪.૯૫
13 શ્રી શામજીભાઇ ભીમજીભાઇ ખુંટ ચેરમેનશ્રી - ૧૭.૪.૯૫ થી ૧૨.૫.૯૯
14 શ્રી બી.એમ.પંડ્યાવહીવટદારશ્રી - ૧૨.૫.૯૯ થી ૧.૭.૯૯
15 શ્રી રમેશભાઇ ધનજીભાઇ રૂપાપરાચેરમેનશ્રી - ૧.૭.૯૯ થી ૩૦.૬.૨૦૦૧
16 શ્રી દેવરાજભાઇ ખોડાભાઇ સખીયાચેરમેનશ્રી - ૧.૭.૨૦૦૧ થી ૧૯.૩.૦૪
17 શ્રી વિઠ્ઠલભાઇ હંસરાજભાઇ રાદડીયાચેરમેનશ્રી - ૨૦.૩.૨૦૦૪ થી ૨૪.૭.૦૬
18 શ્રી સખીયા/જોષી સાહેબ વહીવટદારશ્રીચેરમેનશ્રી - ૨૫.૭.૨૦૦૬ થી ૧૫.૨.૦૮
19 શ્રી હરદેવસિંહ બળવંતસિંહ જાડેજાચેરમેનશ્રી - ૧૫.૨.૨૦૦૮ થી ૩.૫.૧૦
20 શ્રી વિઠ્ઠલભાઇ હંસરાજભાઇ રાદડીયાચેરમેનશ્રી - ૪.૫.૧૦ થી ૧૧.૭.૨૦૧૧
21 શ્રી હરદેવસિંહ બળવંતસિંહ જાડેજાચેરમેનશ્રી -ચાર્જમાં ૧૧.૭.૨૦૧૧ થી ૧૨.૮.૨૦૧૫
22 શ્રી સંગીતાબેન રૈયાણીવહીવટદારશ્રી ૧૩.૮.૨૦૧૫ થી ૭.૭.૨૦૧૬
23 શ્રી દેવરાજભાઇ ખોડાભાઇ સખીયાચેરમેનશ્રી ૮.૭.૨૦૧૬ થી ચાલુ
 

વાઇસ ચેરમેનશ્રીઓ ની નામાવલી

ક્રમ વાઇસ ચેરમેનશ્રીઓ ના નામો હોદો ફોન નં. સમય ગાળો ફોટો (ક્લીકકરો)
1 શ્રી ગીરધરલાલ જસરાજભાઇ શાહ વાઇસચેરમેનશ્રી - ૨૪.૧૨.૬૫ થી ૨૯.૩.૬૭
2 શ્રી કાંતીલાલ મગનલાલ પાઉંવાઇસચેરમેનશ્રી - ૩૦.૩.૬૭ થી ૩૧.૭.૬૮
3 શ્રી વાલજીભાઇ ઝીણાભાઇ કલોલાવાઇસચેરમેનશ્રી - ૩૧.૭.૬૮ થી ૨૨.૯.૭૦
4 શ્રી કાંતીલાલ મગનલાલ પાઉંવાઇસચેરમેનશ્રી - ૨૩.૯.૭૦ થી ૮.૩.૭૩
5 શ્રી ગીરધરલાલ જશરાજભાઇ શાહ વાઇસચેરમેનશ્રી - ૯.૩.૭૩ થી ૧૦.૪.૭૪
6 શ્રી વાટુભા બેચરજી જાડેજાવાઇસચેરમેનશ્રી - ૭.૪.૭૫ થી ૧૨.૮.૭૭
7 શ્રી લાલજીભાઇ કે રાજદેવવાઇસચેરમેનશ્રી - ૧૩.૮.૭૭ થી ૨૯.૧.૮૨
8 શ્રી લાલજીભાઇ કે. રાજદેવ વાઇસચેરમેનશ્રી - ૨૯.૧.૮૨ થી ૯.૨.૮૬
9 શ્રી ડાયાભાઇ મનજીભાઇ પટેલ વાઇસચેરમેનશ્રી - ૧૦.૨.૮૬ થી ૯.૯.૯૦
10 શ્રી અશોકભાઇ પોપટભાઇ ડોબરીયાવાઇસચેરમેનશ્રી - ૧૦.૯.૯૦ થી ૨૦.૯.૯૨
11 શ્રી છગનભાઇ હંસરાજભાઇ ખુંટ વાઇસચેરમેનશ્રી - ૨૧.૯.૯૨ થી ૧૬.૪.૯૫
12 શ્રી છગનભાઇ રણછોડભાઇ મોરડ વાઇસચેરમેનશ્રી - ૧૭.૪.૯૫ થી ૧૩.૫.૯૭
13 શ્રી મોહનભાઇ વશરામભાઇ પટેલ વાઇસચેરમેનશ્રી - ૧૪.૫.૯૭ થી ૧૨.૫.૯૯
14 શ્રી દેવરાજભાઇ ખોડાભાઇ સખીયાવાઇસચેરમેનશ્રી - ૧.૭.૯૯ થી ૩૦.૬.૨૦૦૧
15 શ્રી પરસોતમભાઇ કેશાભાઇ સાવલીયાવાઇસચેરમેનશ્રી - ૧.૭.૨૦૦૧ થી ૧૯.૩.૨૦૦૬
16 શ્રી હરદેવસિંહ બળવંતસિંહ જાડેજાવાઇસચેરમેનશ્રી - ૨૦.૩.૦૪ થી ૨૪.૭.૨૦૦૬
17 શ્રી પ્રવિણભાઇ મોહનભાઇ અણાદાણીવાઇસચેરમેનશ્રી - ૧૫.૨.૨૦૦૮ થી ૩.૫.૧૦
18 શ્રી હરદેવસિંહ બળવતસિંહ જાડેજાવાઇસચેરમેનશ્રી - ૪.૫.૧૦ થી ૧૨.૮.૨૦૧૫
19 શ્રી હરદેવસિંહ બળવંતસિંહ જાડેજાવાઇસ ચેરમનેશ્રી તા. ૮.૭.૨૦૧૬ થી ચાલુ
 

સેક્રેટરીશ્રીઓ ની નામાવલી

ક્રમ સેક્રેટરીશ્રીઓ ના નામો હોદો ફોન નં. સમય ગાળો ફોટો (ક્લીકકરો)
1 બી.આર.તેજાણીસેક્રેટરીશ્રી ૦૨૮૧-૨૭૯૦૦૦૧